הגלימה השחורה והעיתונות הצהובה: יחסם של השופטים אל התקשורת בישראל
“איפה רוז?!”: בחינת סיקור רציחתה של רוז פיזם בעיתונות הישראלית כמקרה בוחן לייצוגי אלימות נגד ילדים
“אבדן הפשטות”: הרטוריקה של הפרסומת בעיתונות היומית הישראלית בעשור הראשון ובעשור הנוכחי — עיון השוואתי
שימושי אינטרנט בקמפיינים פוליטיים בישראל: הזווית המוניציפלית
Muting Israeli democracy: How media and cultural policy undermine free expression
Muting Israeli democracy: How media and cultural policy undermine free expression
America in JeruSALEm: Globalization, national identity, and Israeli advertising
America in JeruSALEm: Globalization, national identity, and Israeli advertising